ZWO

Activiteiten van ZWO : Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Ondersteuning project kerk in actie:

Sinds 2016 heeft De Open Hof kerk zich verbonden aan een tweetal projecten van Kerk in Actie. Het betreft enerzijds het project “Versterk de kerk in het Midden-Oosten” en anderzijds het project “Opvang van Syrische vluchtelingen in de regio”. De steun aan deze twee projecten loopt tenminste tot en met het jaar 2020. Na dit jaar wordt bezien of de steun nog noodzakelijk is dan wel dat er (een) ander(e) project(en) van Kerk in Actie gesteund gaan worden.

Met de steun aan projecten van Kerk in Actie (https://www.kerkinactie.nl/projecten) wil de ZWO-commissie de gemeente bewust maken van haar taak in de wereld door middel van  het steunen van concrete projecten en het geven van voorlichting hierover.

In het door conflicten geteisterde Midden-Oosten is het voor christelijke kerken moeilijk haar werk te doen. Als minderheid hebben christenen het moeilijk in het Midden-Oosten, Kerk in Actie steunt de kerkelijke organisaties bij zowel gemeenteopbouw als ook bij de herbouw van kerkgebouwen die door oorlogshandelingen zijn beschadigd of vernietigd.

Door de burgeroorlog in Syrië zijn vele miljoenen mensen op drift geraakt. Vaak komen zij terecht in vluchtelingenkampen in de buurlanden Libanon en Jordanië. Kerk in Actie zorgt door middel van financiële steun voor (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en inmiddels ook repatriëring van de vluchtelingen.

Zending en werelddiaconaat:

Naast de concrete projecten van Kerk in Actie die wij als Open Hof kerk steunen, zijn er ook vele andere activiteiten op het gebied van zending en werelddiaconaat die door Kerk in Actie worden ondernomen. De middelen die daarvoor benodigd zijn worden bijeengebracht door het houden van collectes. ZWO verzorgt deze collectes voor zending en werelddiaconaat, welke in het jaarlijkse collecterooster worden ingepland. Speciale aandacht wordt daarbij besteed aan de collectes in de veertigdagentijd (de periode voor Pasen). We volgen in die periode het collecterooster van Kerk in Actie en elke zondag in die periode worden de collectes toegelicht met Power Point-presentaties of video´s.

Overige activiteiten van ZWO:

In de weken voor Pasen organiseert de Diaconie samen met de ZWO-commissie de “Paasgroetenactie”. Binnenlandse- en buitenlandse gevangenen kunnen dan van de gemeenteleden een paasgroet ontvangen in de vorm van een kaart met een boodschap. Het betreft kaarten aan gewone gevangenen, maar ook aan gevangenen die om politieke of godsdienstige redenen opgesloten zijn en voorkomen op een lijst van Amnesty International.

In geval van natuurrampen of andere noodsituaties reageert de ZWO-commissie door het houden van een extra collecte voor, of het bijdragen uit eigen middelen aan, het lenigen van de eerste nood. Soms zijn het ook individuele gemeenteleden die in actie komen en om sponsoring van hun activiteit vragen. ZWO coördineert in die gevallen de fondsenwerving.

In het kader van ZWO worden goederen ingezameld, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het werk van Kerk in Actie. In de zgn. rode kratten die in de hal van de Open Hof kerk staan kunt u de volgende goederen inleveren:

  • Enkelvoudige ansichtkaarten met postzegel
  • Kapotte of verouderde mobiele telefoons
  • Lege of verlopen cartridges

ZWO is jaarlijks aanwezig op de door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht georganiseerde Zomerparkdag. Op deze dag presenteren maatschappelijke organisaties en verenigingen zich aan de burgers van de gemeente. Ook De Open Hof is daarbij aanwezig en wordt daarbij gesteund door ZWO.

Ten bate van de door de Open Hof kerk gesteunde projecten van Kerk in Actie wordt jaarlijks een kerstmarkt georganiseerd met een loterij. Veel meer dan alleen een manier om geld in te zamelen heeft deze kerstmarkt een verbindende functie gekregen. Veel eigen gemeenteleden bezoeken gedurende de dag de kerstmarkt en beleven deze als een manier om elkaar te ontmoeten. Ook bezoekers van buiten de eigen kerkelijke gemeente zijn van harte welkom en nemen de gelegenheid te baat kerststukjes, boeken, sieraden, bloemen/planten en fruit aan te schaffen. Kortom de kerstmarkt is een sociaal evenement voor heel de gemeente.

Communicatie:

Regelmatig publiceert ZWO in de kerkbode en nieuwsbrieven over haar activiteiten. Daarnaast kunt u veel informatie over ZWO vinden op de website van Kerk in Actie. Via deze website kunt u zich ook abonneren op de maandelijkse nieuwsbrief van Kerk in Actie waarin veel activiteiten zijn vermeld en worden toegelicht.

Vrijwilligers:

Was u altijd al geïnteresseerd in het werk van ZWO of bent u door het voorgaande geïnteresseerd geraakt en wilt u een bijdrage leveren aan de activiteiten van ZWO? Neem dan contact op met één van de leden van de ZWO-commissie.

Meer weten? Bel met:

Kees Roodenburg, tel. 078-6820897 of Peter Kooijman, tel. 078-6840029