Kerkdiensten

Kerkdiensten 

Elke zondagmorgen is er een eredienst in De Open Hof. Deze vieringen beginnen om 10.00 uur.

Kerkdiensten in corona tijd, vanaf 5 oktober 2020, max 30 kerkgangers, aanmelden verplicht.

Gebruiksplan

Voor het houden van de dienst is de koster als coördinator aangesteld. Hij zal geholpen worden door een of twee assistent coördinatoren. Zij zijn herkenbaar door het dragen van een geel hesje. In de dit gebruiksplan zijn regels opgesteld. Het is de taak van de coördinator er op toe te zien dat deze regels gerespecteerd worden.

In dit document gaan we vooral in op de praktische zaken om de kerkdienst volgens de geldende voorwaarden te laten plaatsvinden.

Hieronder een verkort versie van het gebruiksplan

Toelichting

Naar aanleiding van een recent overleg tussen de PKN en de overheid is het advies van de PKN aan kerkelijke gemeenten voor het houden van kerkdiensten aangepast.

De kerkenraad van De Open Hof heeft besloten gehoor te geven aan dit advies.

De aanpassing van de regels gaan in hoofzaak over:

 • Met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen komen tijdens de eredienst in de kerkzaal.
 • Mondkapjes dragen bij verplaatsingen in het kerkgebouw. Dit houdt in:
  • Een mondkapje dragen bij binnenkomst in de kerk en de gang naar uw zitplaats in de kerkzaal. Daar kunt u het mondkapje afnemen.
  • Een mondkapje dragen bij het verlaten van uw zitplaats en de looproute naar de uitgang van het kerkgebouw.
  • Een mondkapje dragen bij overige verplaatsingen, b.v. bij heen en weer lopen van de kerkzaal / hal naar de kerkenraadskamer of

Bij de recent aangepaste aanbeveling van de PKN werd ook het volgende vermeld:

 • Het werken met enkele voorzangers in de kerk, op een afstand van tenminste 5 meter van de bezoekers / medewerkers, is wel mogelijk.
 • Andere kerkelijke activiteiten, zoals het voeren van vergaderingen, jeugdwerk, kunnen ‘gewoon’ doorgang vinden met inachtneming van de bekende RIVM-richtlijnen.

Deze regels gaan met onmiddellijk ingang in voor de kerkdiensten te houden vanaf 11 oktober a.s.

Deze aanpassingen gelden ten minste in de maand oktober. Afhankelijk van de verdere berichtgeving zullen deze maatregelen aangepast worden.

De diensten zijn digitaal te volgen, er wordt gezorgd voor beeldopnamen. De link naar De Open Hof is:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10156

Coördinator  en assistent coördinator

Voor het naleven van de regels van het gebruikersplan is de koster als coördinator aangesteld. Hij zal tijdens de zondagsdienst geholpen worden door 1 of 2 assistent coördinatoren. Zij zijn herkenbaar door het dragen van een geel hesje.

Aanmelden

Voor kerkdiensten die binnen worden gehouden geldt vanaf 11 oktober dat er maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen  kunnen komen in de kerkzaal. Onder medewerkers van de dienst wordt verstaan de dominee, de ouderling van dienst en diaken, de organist, de 4 leden van het mannenkwartet, de koster en de coördinator, de mensen die de beamer presentatie, geluid en KerkTV verzorgen.

Na overleg met de PKN is bepaald dat de kinderen die de kerkdienst bezoeken niet meegeteld worden in de telling van maximaal 30 bezoekers.

Wij nodigen de mensen die de dienst willen bijwonen van harte uit en verzoeken hen vriendelijk en nadrukkelijk  zich aan te melden vóór donderdagavond 18.00 uur via aanmelden@deopenhof-hia.nl  of telefonisch op vrijdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur via telefoonnummer 078-6813809.

Deze instructie staat ook vermeld op de website.

Graag wekelijks aanmelden voor de eerstvolgende kerkdienst.

De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd. Voor de aanmeldingen per email worden 20 zitplaatsen gereserveerd en voor de telefonische aanmelding worden 10 zitplaatsen gereserveerd. Met deze methode wordt voorkomen dat bijvoorbeeld bij een groot aantal aanmeldingen per email voor de donderdagavond de mensen die zich per telefoon aanmelden geen gelegenheid geboden krijgen om deel te nemen aan de kerkdienst.

Na het bereiken van het maximum aantal kerkgangers van 30  worden deze mensen geïnformeerd dat het maximaal aantal bezoekers is bereikt en dat het om die reden niet mogelijk is de dienst  bij te wonen. Deze mensen wordt aangeboden om desgewenst op een lijst geplaatst te worden voor de daarop volgende dienst.

Hieronder geven wij in het kort de aanwijzingen van het RIVM aan:

 • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius en/of benauwdheid? Blijf dan thuis en ziek eerst uit.

Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen):

 • Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven. Via de link https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen kunt u meer informatie over dit onderwerp vinden.

Bij binnenkomst van het kerkgebouw

U komt alleen, of als echtpaar, met respectering van de 1,5 meter afstand naar de kerk. U zorgt ervoor dat u een mondkapje bij u heeft en dit mondkapje op doet voor binnenkomst van het kerkgebouw. Opmerking: het dragen van mondkapjes is een nadrukkelijk advies gegeven door de overheid maar geen verplichting. Voor alle bezoekers gelden de bekende richtlijnen; 1,5 meter afstand, handen wassen en thuis blijven bij corona gerelateerde klachten. Bezoekers die geen mondkapje dragen, kunnen onder respectering van genoemde regels de kerkdienst bezoeken.  Bij binnenkomst wordt u begroet door de coördinator of zijn assistent coördinator. Hij/zij zal er op toezien dat het maximaal aantal bezoekers van 30 niet wordt overschreden.

Er zal desinfectiemateriaal aanwezig zijn bij de ingang om de handen te ontsmetten.

De jassen worden meegenomen de kerkzaal in om opstoppingen en contact bij de garderobe te vermijden bij binnenkomst en het verlaten van de kerk.  Er is voldoende ruimte om de jassen op de bank te leggen.

De kleine zaal is geopend voor de voorbereiding door de predikant en de ambtsdragers. De overige zalen zijn gesloten om te voorkomen dat er gebruik van zal worden gemaakt.

Toilet

Gebruik maken van het toilet wordt zoveel mogelijk vermeden. In de

toiletten zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig.

Looproute

Voor de kerkdiensten gebruiken we de hoofdingang en lopen met ons mondkapje op via de hal naar de kerkzaal. Dit is verder niet aangegeven. We houden steeds 1,5 meter afstand van elkaar. De collecte vindt plaats bij de ingang van de kerkzaal.

Collecte

De collecte vindt bij de ingang plaats. Het is ook mogelijk om via de app ‘Givt’ uw bijdrage te geven.
Het is uiteraard ook mogelijk om uw gift te doen aan de kerk, diaconie of ZWO via een gebruikelijke bankoverschrijving. De bankrekening nummers zijn:

Kerk:

 • IBAN NL46INGB0000615530
 • IBAN NL47RABO0377510114
 • t.n.v. Gereformeerde Kerk Schildmanstraat 72a, 3342 BS Hendrik Ido Ambacht

Diaconie:

 • IBAN NL78RABO0377554855
 • t.n.v. Diaconie van de Gereformeerde Kerk

ZWO

 • IBAN:NL45RABO0397600887
 • t.n.v. Taakgroep ZWO Gereformeerde Kerk

Na de kerkdienst

Als de dienst is afgelopen verlaten we de kerk zoals gebruikelijk door deur naar de hal. We houden de volgorde aan waarbij de mensen die het dichtste bij de deur zitten als eerste de kerkzaal verlaten. We houden wederom een afstand van minimaal 1,5 ten opzicht van elkaar. Na de dienst is er geen koffiedrinken. Buiten gelden de maatregelen zoals die overal gelden: op minimaal 1,5 meter afstand blijven van elkaar.

Overige zaken

Voor situaties en vragen waarin dit Gebruiksplan niet voorziet kunt u zich wenden tot de coördinator/koster.

Om begrijpelijke redenen rijden er nog geen kerkauto’s. We hopen op inspirerende diensten die u in het kerkgebouw of thuis, dankzij de beeldverbinding, kunt meebeleven.

Voor de kinderen

Voor de jongste kinderen (leeftijd 0 – 4 jaar) is er onder normale omstandigheden elke zondagmorgen een crèche. maar nu helaas ivm alle coronamaatregelen even niet.

Voor de kinderen uit groepen 1 t/m 8 van de basisschool is er periodiek kindernevendienst en kinderkerk. Meer informatie vindt u op kindernevendienst.

Bijzondere kerkdiensten

Sommige vieringen hebben een bijzonder karakter. Denk bijvoorbeeld aan: startzondag, scholendiensten, vredeszondag, werelddiaconaatszondag en zendingszondag. De bid- en dankdag voor gewas en arbeid krijgt aandacht in de zondag ná die woensdag.

Tijdens de zomervakantie worden zes keer gezamenlijke vieringen gehouden met de hervormde wijkgemeente ‘De Ark’, afwisselend in beide kerkgebouwen. IVM de corona maatregelen vanuit de overheid, zal dit dit seizoen niet zo zijn.

Liturgie

De liturgie wordt ondersteund middels een visuele weergave van liederen en schriftlezingen via de beamer.

Liederen worden in het algemeen gezongen uit het “Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk“.

Wilt u iets weten of meedelen met betrekking tot de eredienst? Mail dan naar liturgie@deopenhof-hia.nl.