Nieuwe richtlijnen voor de kerkdiensten

Elke zondagmorgen is er een eredienst in De Open Hof. De vieringen beginnen om 10.00 uur.

Tijdens de zomervakantie worden zes keer gezamenlijke vieringen gehouden met de hervormde wijkgemeente ‘De Ark’, afwisselend in beide kerkgebouwen.

Naar aanleiding van de versoepelingen en nieuwe richtlijnen is het volgende weer mogelijk.

  • Er kunnen maximaal 70-90 bezoekers in de kerkzaal met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Het maximale aantal is afhankelijk van hoeveel mensen er komen uit 1 gezin. Per zit locatie kunnen er dan meerdere personen plaats nemen. In dit document houden we verder het getal van 70 aan.
  • De verplichting om een mondkapje te dragen vervalt.
  • Kerkgangers krijgen een plaats aangewezen door de coördinator.
  • Samen zingen mag weer dus er zal geen ensemble meer zijn.
  • Als het weer het toestaat drinken we buiten koffie.
  • Er wordt in de kerkzaal nog niet gecollecteerd. Men kan gebruik maken van de offerblokken in de hal of uw bijdrage overmaken.
  • De plicht te reserveren blijft. Als u een dienst wil bijwonen dient u zich nog wel aan te melden via aanmelden@deopenhof-hia.nl voor donderdagavond 18.00 uur of telefonisch op vrijdagmorgen via telefoonnummer 6813809.
  • Andere kerkelijke activiteiten, zoals het voeren van vergaderingen, jeugdwerk, kunnen ‘gewoon’ doorgang vinden met inachtneming van de bekende RIVM-richtlijnen.

  .

We zijn blij en dankbaar dat we weer op deze manier onze kerkdiensten mogen houden. En, misschien ten overvloede, u kunt natuurlijk de dienst ook thuis nog steeds meebeleven door te klikken op:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10156

————————————————————————————————————————————————————

Gebruiksplan Kerkgebouw De Open Hof

Voor onze kerkdiensten in coronatijd hebben we afspraken en regels gemaakt. Die staan in het  Gebruiksplan_3 juli 2021. De koster is als coördinator aangesteld. Hij zal geholpen worden door één of twee assistent coördinatoren. Zij zijn herkenbaar door het dragen van een geel hesje. Het is de taak van de coördinator er op toe te zien dat deze regels gerespecteerd worden.

Coördinator  en assistent coördinator

Voor het naleven van de regels van het gebruikersplan is de koster als coördinator aangesteld. Hij zal tijdens de zondagsdienst geholpen worden door 1 of 2 assistent coördinatoren. Zij zijn herkenbaar door het dragen van een geel hesje.

 

In dit document gaan we vooral in op de praktische zaken om de kerkdienst volgens de geldende voorwaarden te laten plaatsvinden.

 

Aanmelden

Voor kerkdiensten die binnen worden gehouden geldt vanaf  1juli dat er maximaal 70 mensen (exclusief medewerkers) samen  kunnen komen in de kerkzaal. Onder medewerkers van de dienst wordt verstaan de dominee, de ouderling van dienst en diaken, de organist, de koster en de coördinator, de mensen die de beamer presentatie, geluid en KerkTV verzorgen.

Wij nodigen de mensen die de dienst willen bijwonen van harte uit en verzoeken hen vriendelijk en nadrukkelijk  zich aan te melden vóór donderdagavond 18.00 uur via aanmelden@deopenhof-hia.nl  of telefonisch op vrijdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur via telefoonnummer 078-6813809.

Deze instructie staat ook vermeld op de website.

Graag wekelijks aanmelden voor de eerstvolgende kerkdienst.

De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd. Voor de aanmeldingen per email worden 40 zitplaatsen gereserveerd en voor de telefonische aanmelding worden 30 zitplaatsen gereserveerd. Met deze methode wordt voorkomen dat bijvoorbeeld bij een groot aantal aanmeldingen per email voor de donderdagavond de mensen die zich per telefoon aanmelden geen gelegenheid geboden krijgen om deel te nemen aan de kerkdienst.

Na het bereiken van het maximum aantal kerkgangers van 70 worden deze mensen geïnformeerd dat het maximaal aantal bezoekers is bereikt en dat het om die reden niet mogelijk is de dienst  bij te wonen. Deze mensen wordt aangeboden om desgewenst op een lijst geplaatst te worden voor de daarop volgende dienst.

Voor mensen die zich door omstandigheden niet hebben opgegeven per email  of  telefoon en toch de kerk bezoeken geldt het volgende. Er zijn posters ophangen bij de toegangsdeur waarop vermeld staat dat de mensen die zich niet aangemeld hebben  zich alsnog dienen te registeren met naam en telefoon nummer. Deze intekenlijst in de kerk is er ten behoeve van eventueel contactonderzoek. Deze lijst dient niet ter vervanging van de het reserveren per email en telefoon.

Indien er minder dan 70 personen de kerkdienst bezoeken, buiten de medewerkers aan de kerkdienst, is het mogelijk voor deze mensen om de kerkdienst in de hal van de kerkzaal bij te wonen.

Als het aantal van 70 personen wordt bereikt door de mensen die zich van te voren hebben opgegeven is het niet meer mogelijk  de kerkdienst bij te wonen in de kerkzaal voor deze niet voortijdig geregistreerde bezoekers. Zij kunnen de kerkdienst beluisteren in de hal van de kerk of thuis via KerkTV. Het heeft de voorkeur dergelijke situaties te voorkomen. Meld u zich dus  tijdig aan en wees verzekerd van een zitplaats voordat u naar de kerk gaat.

De reservering gegevens worden max. 4 weken bewaard op advies van de PKN voor eventueel contact onderzoek. Daarna worden deze gegevens vernietigd.

U meldt zich alleen aan als u geen klachten hebt die in verband gebracht kunnen worden met corona.

Hieronder geven wij in het kort de aanwijzingen van het RIVM aan:

Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius en/of benauwdheid? Blijf dan thuis en ziek eerst uit.

Via de link https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen kunt u meer informatie over dit onderwerp vinden.

Bij binnenkomst van het kerkgebouw

U komt alleen, of als echtpaar, met respectering van de 1,5 meter afstand naar de kerk. Bij binnenkomst wordt u begroet door de coördinator of zijn assistent coördinator. Hij/zij zal er op toezien dat het maximaal aantal bezoekers van 70 niet wordt overschreden.

Er zal desinfectiemateriaal aanwezig zijn bij de ingang om de handen te ontsmetten.

De jassen worden meegenomen de kerkzaal in om opstoppingen en contact bij de garderobe te vermijden bij binnenkomst en het verlaten van de kerk.  Er is voldoende ruimte om de jassen op de bank te leggen.

De kleine zaal is geopend voor de voorbereiding door de predikant en de ambtsdragers. De overige zalen zijn gesloten om te voorkomen dat er gebruik van zal worden gemaakt.

Toilet

Gebruik maken van het toilet wordt zoveel mogelijk vermeden. In de

toiletten zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig.

Looproute

Voor de kerkdiensten gebruiken we de hoofdingang en lopen met ons mondkapje op via de hal naar de kerkzaal. Dit is verder niet aangegeven. We houden steeds 1,5 meter afstand van elkaar. De collecte vindt plaats bij de ingang van de kerkzaal.

Collecte

Er zijn 3 offerblokken geplaats. Het is ook mogelijk om via de app ‘Givt’ uw bijdrage te geven. Op de website van De Open Hof kunt u een instructie vinden voor het gebruik van deze ‘Givt’ app. De organisatie achter de Givt app houdt voor vergoeding van hun kosten 4,5% van de ontvangen gelden in en er wordt per gift € 0,08 in rekening gebracht voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Het is uiteraard ook mogelijk om uw gift te doen aan de kerk, diaconie of ZWO via een gebruikelijk bankoverschrijving. De bankrekening nummers zijn:

Kerk:                    IBAN NL46INGB0000615530

IBAN NL47RABO0377510114

t.n.v. Gereformeerde Kerk Schildmanstraat 72a, 3342 BS Hendrik Ido Ambacht

Diaconie:            IBAN NL78RABO0377554855

t.n.v. Diaconie van de Gereformeerde Kerk

ZWO                     IBAN NL78RABO397600887

t.n.v. Taakgroep ZWO Gereformeerde Kerk

Kerkzaal

In de kerkzaal is een coördinator aanwezig die zal assisteren bij het innemen van een zitplaats en hij zal er op toezien dat de geldende regels worden gerespecteerd.

In de kerk zijn er voor maximaal 70 personen  zitlocaties aanwezig en gemarkeerd met een kaart waarop staat: zitlocatie. Van deze zitlocaties zijn er een aantal zitlocaties gemarkeerd met 2 zitlocatie kaarten en dit houdt in dat de desbetreffende  zitlocaties  geschikt zijn voor 2 personen naast elkaar uit één huishouden en waarbij dan nog steeds een afstand van 1,5 meter wordt gewaarborgd naar de volgende buurman of buurvrouw.

Neem vanuit het midden van de bank een gemarkeerde zitplaats in, dan kan er van twee kanten worden aangeschoven (op afstand uiteraard). We zitten aan de buitenkant minstens 1,5 m vanaf  de looppaden.

Samenzang

Vanaf 1 juli is er weer samenzang.

Na de kerkdienst

Als de dienst is afgelopen verlaten de kerkzaal zoals gebruikelijk door deur naar de hal. We houden de  volgorde aan waarbij de mensen die het dichtste bij de deur zitten als eerste de kerkzaal verlaten.

We houden wederom een afstand van minimaal 1,5 meter ten opzichte van elkaar. Na de dienst is er koffiedrinken met in acht neming van de 1,5 meter regel buiten.

Overige verplaatsingen

De kerkbezoekers en overige medewerkers van de kerkdienst zorgen ervoor dat zij bij overige verplaatsingen in het kerkgebouw ook de 1,5 meter respecteren.

Ventilatie

De koster zal passende maatregelen nemen om de ventilatie van de kerkzaal te regelen.

Reinigingsplan:

De koster/coördinator voert een reinigingsplan uit. Onder toezicht van de koster/coördinator worden voor en na de dienst reinigingsactiviteiten uitgevoerd. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan o.a. het sanitair, deurknoppen,  stoelen, banken, lessenaar en  apparatuur die bediend wordt.

Overige zaken

Voor situaties en vragen waarin dit Gebruiksplan niet voorziet kunt u zich wenden tot de coördinator/koster.

Voor de kinderen

Voor de jongste kinderen (leeftijd 0 – 4 jaar) is er onder normale omstandigheden elke zondagmorgen een crèche. maar nu helaas ivm alle coronamaatregelen even niet.

Voor de kinderen uit groepen 1 t/m 8 van de basisschool is er periodiek kindernevendienst en kinderkerk. Meer informatie vindt u op kindernevendienst.

Liturgie

De liturgie wordt ondersteund middels een visuele weergave van liederen en schriftlezingen via de beamer. Liederen worden in het algemeen gezongen uit het “Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk“.

Wilt u iets weten of meedelen met betrekking tot de eredienst? Mail dan naar liturgie@deopenhof-hia.nl.

Bijzondere kerkdiensten

Sommige vieringen hebben een bijzonder karakter. Denk bijvoorbeeld aan: startzondag, scholendiensten, vredeszondag, werelddiaconaatszondag en zendingszondag. De bid- en dankdag voor gewas en arbeid krijgt aandacht in de zondag ná die woensdag.