Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met de zorg voor en instandhouding van ons kerkgebouw waar we als gemeente op zondag en door de week een onderdak kunnen vinden. Dit geldt ook voor het Jeugdhuis waarin diverse activiteiten plaatsvinden. Afgelopen jaar is daar ruimte vrijgemaakt voor de Voedselbank. Dit jaar wordt de hobbyruimte voorzien van een keuken. Daarnaast behoort de pastorie tot het bezit van de gemeente. De verkoop van de pastorie is in gang gezet.

Het College van Kerkrentmeesters is ook verantwoordelijk voor de inkomsten en de uitgaven van de kerkelijke gemeente. Daarbij wordt alles in het werk gesteld om een verantwoord evenwicht te bereiken tussen beide. Hiertoe worden jaarlijks een begroting en een jaarrekening opgemaakt.

De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de wekelijkse collectes tijdens de kerkdienst. Andere bronnen van inkomsten zijn (o.a.) de verhuur van zalen en de advertenties in de kerkbode.

Ook is het college verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenadministratie.

Onze acties binnen de kerkelijke gemeente zijn:

  • In het najaar (september – oktober) vragen we met de actie Kerkbode uw bijdrage in de kosten die gemoeid zijn met het maken van de Kerkbode.
  • Aan het begin van het nieuwe (kalender-) jaar wordt u gevraagd aan te geven hoeveel uw Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) voor dat jaar bedraagt.Dit is de actie Kerkbalans.
  • Begin mei houden we de Solidariteitsactie. Met uw bijdrage bent u solidair met noodlijdende kerken.

Arie van der Ven, secretaris

 

kerkbalans