Jaarplan en Beleidsplan

Jaarplan 2017:

De kerkenraad heeft in 2017 een beleidsplan vastgesteld voor de jaren 2017 tot 2021. Op basis van dit meerjarig beleidsplan wordt jaarlijks een hiervan afgeleid jaarplan vastgesteld, dat de specifieke aandachtspunten voor de kerkenraad bevat voor het nieuwe kerkelijke seizoen.

Omdat heel veel punten uit het meerjarig beleidsplan inmiddels zijn gerealiseerd heeft de kerkenraad voor het nieuwe seizoen ook nog een aantal nieuwe aandachtspunten geformuleerd.

Uit het lopende, meerjarig beleidsplan blijft de focus bestaan voor:

 • verkondiging: aansprekende en inspirerende gastpredikanten in de wekelijkse erediensten
 • toerusting van ambtsdragers en commissieleden: het deelnemen aan cursussen deskundigheidsbevordering en/of leiderschap
 • contact herstellen met de middengeneratie: in dit kader gaat gezocht worden naar een ouderling, die gaat ondersteunen in het bezoekwerk en het helpen ontwikkelen van activiteiten voor deze middengeneratie
 • interactie tussen gemeente en kerkenraad: een optimale communicatie tussen gemeente en kerkenraad zal worden bevorderd door inschakeling van de sociale media en de website van de kerk, maar ook door minimaal 2 gemeenteberaden te houden m.b.t. de toekomst van onze kerk
 • Hiernaast zijn een aantal extra doelstellingen verwoord, waaraan gewerkt moet gaan worden:
 • het ontwikkelen (en uitvoeren) van plannen voor De Kerk op weg
 • actief (blijven) zoeken naar helpende handen in het jeugdwerk
 • bij alle nieuwe en bestaande activiteiten: steeds rekening houden met jeugd en jongeren
 • iemand benoemen, die verantwoordelijk is voor en helpt met de uitvoering van het PR beleid richting lokale pers, sociale media en onze website
 • aandacht voor de uitgebreide jaarplannen van de commissie Vorming & Toerusting met als thema: Deel je leven
 • ontwikkeling van renovatieplannen voor het Jeugdhuis

Scriba, Mw H (Hetty) Dooren Berger

Jaarplan 2017 en Beleidsplan 2017 – 2021

Jaarplan 2017

Beleidsplan 2017 – 2021

Plaatselijke regeling