De vrucht van de Geest

‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.’
Galaten 5: 22 – 23

Groot zijn in het kleine
Koetjes en kalfjes, dat zijn het vaak of nee, eigenlijk moet ik zeggen, zo vóelt het vaak als we
bij elkaar zijn. De doodgewone dingen van alledag komen voorbij. Kinderen, kleinkinderen,
werk, vakanties, hobby’s, zorg voor ouders, kwaaltjes. We groeien met elkaar mee.

In de jaren ’80 woonden we alle vier in dezelfde straat en ontstond ons buurvrouwen koffieclubje dat net zo kneuterig voelt als het klinkt: huiselijk, knus, sfeervol, welbehaaglijk. Er was ook verlies. Ooit waren we met vijf… Een van hen verloren we uit het oog. Wij raakten haar kwijt, zij raakte ons kwijt.
Na onze afspraakjes kan het me elke keer weer verbazen, het gemak waarmee we in alle rust over van alles kunnen praten. Geen enkel verhit gesprek. Vreugde, verdriet, kleine zorgen, grote zorgen. Alles kan voorbijkomen, terwijl de sfeer van gemoedelijkheid en respect onaangetast blijft.
Ooit, toen het clubje ontstond, vroeg ik me af of ik me geen buitenstaander zou voelen. Vier buurvrouwen van reformatorische huize, ik van gereformeerde huize. Onze verschillende achtergronden en de uiterlijke zaken die ermee gemoeid zijn, hebben ons contact nooit in de weg gestaan. Zoals God kijkt naar het innerlijk, naar wat een mens beweegt, zo kijken wij naar elkaar.

In deze tijd, waarin verschillen soms uitvergroot worden tot tegenstellingen, waarin je keuzes lijkt te moeten maken, voor of tegen, voelt het bijzonder. In het jaar 2020 voelde het bijzonder, het jaar ook wel omschreven als het jaar waarin de kloof van ideologische verschillen tussen mensen steeds maar dieper werd.
Er gaat rust uit van ons clubje, ik ben er blij mee. En ik voel dat dit de vrucht van de Geest is, dat dit het is wat van ons gevraagd wordt in het leven van alledag. In het klein en in het groot. Groot zijn in het kleine en klein zijn in het grote.

De vrucht van de Geest… Het is er, als we ervoor open staan, als we het willen zien, als we élkaar willen zien zonder vooroordelen.
Tineke Vroegindeweij, e-mail tinekedas@hotmail.com


Een onvergetelijke kerst?

Wie had ooit kunnen denken dat ‘anderhalvemetersamenleving’ het woord voor 2020 zou zijn? Wie had ooit kunnen vermoeden dat de minister-president ons, ernstig kijkend, vanuit het torentje op het hart zou binden dit jaar het kerstfeest in bescheiden kring te vieren? Het is bijna een jaar geleden dat we voor het eerst hoorden over een virus dat in China rondwaarde en waaraan velen overleden. Nu zijn we aan het eind van dit jaar gewend en misschien zelfs wel murw door alle gesprekken rondom datzelfde virus. We worden in deze maanden sterker dan tevoren teruggeworpen op onszelf en de kleine kring om ons heen.

Hoe vier je dan kerstfeest? Heel misschien brengt deze bizarre periode ons weer dichter bij het verhaal van het kind in de voerbak. Te midden van alle festiviteiten die deze dagen gewoonlijk omgeven, lijkt het kind soms uit het zicht verdwenen. Erg romantisch is het kerstverhaal niet als je er eerlijk naar kijkt. Jozef en Maria op reis omdat een machtige heerser heel graag wil weten wie er in zijn rijk wonen. Nergens is er plaats voor hen. Geen bed te vinden in de drukke stad. Nergens iemand die even aandacht schenkt aan het jonge, zwangere meisje. Het kraambezoek bestaat uit ruige herders die een engelenzang hebben gehoord.

Toch wordt al eeuwen beweerd dat de echte geschiedenis daar werd geschreven. Niet in het paleis van Herodes, noch in het sterke Rome van Augustus, maar ergens in een achterafkamertje in Bethlehem. Voor mij is dat het hart van het kerstevangelie. God laat zich kennen in het kwetsbaarste dat we kennen: een kind, waarvoor vanaf dag één al geen ruimte is.

Wrang? Wereldvreemd? Of juist ontroerend mooi. Het jaar 2020 zullen we niet licht vergeten. Tegenover het welhaast ongelofelijk vertrouwen in de maakbaarheid van het leven, werden we geconfronteerd met de kwetsbaarheid van ons leven en deze wereld. We werden teruggeworpen op onszelf en schuilden in onze huizen. Veel wereldnieuws verdween naar de achtergrond.

Ik hoop dat deze kerstdagen onvergetelijk zullen zijn. Dat we ons bewust zullen zijn hoe kostbaar het leven is. Dat we de moed hebben buiten onze vertrouwde kring onze ogen open te houden voor wat er verder op deze wereld gebeurt, voor al die plaatsen waar kinderen op vergeten plekken worden geboren.

Met kerst zet ik vaak mijn beeldje van Maria en kind uit Peru op mijn bureau. Een beeldje dat kwetsbaarheid laat zien, maar tegelijkertijd ook liefde en zorg. Ik weet niet hoe uw jaar is verlopen. Wat er aan zorg en verdriet, of vreugde en blijdschap was.

Ik hoop dat ondanks alles er in dat afgelopen jaar, licht was en liefde en zorg en vriendschap. Dat er mensen waren die verdacht veel leken op engelen.

Ik wens u onvergetelijke kerstdagen toe, waarin we ervaren mogen dat het licht van het kind alle duisternis verdrijft.

ds. Antoinette van der Wel telefoon: 06 108 12 631, e-mail dsavdwel@deopenhof-hia.nl


Noodkreet familie Ouaouich

Kunnen wij hen helpen in eigen land te blijven?

De Coronacrisis heeft de toeristensector weggevaagd in de Marokkaanse regio grenzend aan de Sahara. En daarmee de inkomstenbron van familie Ouaouich. Als voormalig nomaden werkten zij als kamelenbegeleiders voor de toeristen. Ook al was de situatie weinig rooskleurig, het was hun bestaansgrond. De familie bezit niets behalve een eenvoudig huis en hun arbeidskracht. Bij hen was ik vorig jaar twee weken te gast.

Deze bescheiden en gastvrije familie begrijpt dat onderwijs de weg uit de armoede is. Vader en M’barek (de oudste zoon, 27 jaar) hebben de afgelopen jaren heel hard gewerkt om de jongere kinderen naar school te laten gaan (ook de meisjes, bijzonder in een regio met 40% analfabetisme). Eén zoon bezoekt nu zelfs de universiteit. Maar zonder inkomsten is onderwijs volgen niet mogelijk.

Nu is er een unieke kans voor een nieuwe toekomst die ze heel graag willen pakken: de aankoop van een stukje grond. Een stukje grond = zichzelf uit de armoede kunnen werken = opleiding voor de kinderen = niet door armoede gedreven op drift raken naar Europa. Landbouw is een stabiele sector, voedsel is altijd nodig. De familie is bereid heel hard te werken zoals bewezen; het afgelopen half jaar heeft Mbarek voor 5 euro per dag zeven dagen in de week als landarbeider gewerkt. Zwaar handwerk en te weinig inkomsten om het gezin te onderhouden. Maar hij heeft wel het vak van de alfalfa-teelt geleerd. Dat wil hij op het nieuwe land doen met zijn familie. Totaal moet 3 hectare land bewerkt worden om zowel het gezin van een zeer bescheiden inkomen te voorzien als de huidige landeigenaar stukje bij beetje af te betalen.

Van de al ingezamelde giften in eigen kring en leningen van vrienden en familie in Marokko is de aanbetaling gedaan, kan 1 ha. bewerkt worden en gaan de kinderen nu naar school. Voor de andere 2 ha. is nog eenmalig 3000 euro startkapitaal nodig: voor zaad, gereedschap, zonnepanelen voor de waterpomp, buffertje voor tegenvallers, levensonderhoud en de eerste afbetalingen voordat de eerste oogst er is. Zij hebben geen toegang tot micro-kredieten, bankleningen of ondersteuning van de overheid.

Kunnen wij samen eenmalig 3.000 euro bij elkaar brengen, om deze hardwerkende familie een stabiele toekomst te geven in eigen land? En zo de armoedespiraal te doorbreken? Alle beetjes helpen. Bij voorbaat enorm bedankt voor uw bijdragen namens familie Ouaouich!

Toen wij in september het benodigde geld voor schoolboeken, schoenen en de verplichte bijdrage voor de maaltijd op school overhandigden, waren ze intens dankbaar: “Wij zijn gezien, dank God.”

 

Namen, contactgegevens, foto’s en uitgebreider verhaal met cijfers, zijn bij mij opvraagbaar en uiteraard ben ik bereid alle nodige toelichting te geven.

Wenny van der Hee, telefoon 06-19997150, e-mail wpvanderhee@gmail.com Rekeningnummer: NL92INGB0004202053 t.n.v. W.P. van der Hee o.v.v. Mbarek. DANK


Kerstengelenproject 2020

Al voor het vierde jaar wordt vanuit De Open Hof het kerstengelenproject georganiseerd.

Er zijn in de afgelopen Adventsweken 25 engelen op pad gegaan om anoniem attenties af te leveren op 28 adressen.

Het is elke keer weer bijzonder mooi dat het aantal kerstengelen overeenkomt met het aantal te bezoeken adressen. Want er zijn zelfs engelen die op eigen verzoek twee adressen bezoeken. De reacties die we ontvangen zijn hartverwarmend en ontroerend.

Zo zijn we als gemeente van De Open Hof lichtpuntjes in de donkere dagen voor Kerst. Lichtpuntjes die verwijzen naar het grote licht dat verschijnt in de Kerstnacht.

Alle kerstengelen willen we bedanken voor hun inzet en aandacht namens De Open Hof en alle ontvangers.

Gezegende kerstdagen voor alle gemeenteleden van De Open Hof.

Wenny van der Hee en Anja van der Weijde.

Kerkdiensten met Kerst en daarna tot nader order alleen nog via KerkTV te volgen

Kerkdiensten alleen via KerkTV te volgen. Geen bezoekers meer voor bijwonen van Kerkdiensten in de Open Hof

Vorige week zijn we in een lockdown gekomen. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven en gebruik te maken van de mogelijkheid om de kerkdiensten digitaal mee te maken.

We hadden oorspronkelijk gepland om de Kerstnachtdienst en de dienst op eerste Kerstdag etc. nog doorgang te laten vinden met de het  (strenge) veiligheidsprotocol dat we gebruiken.

Echter de recente ontwikkelingen van stijgende besmettingsaantallen, mutaties van het virus, meerdere kerken in onze omgeving sluiten de deuren voor bezoekers en zenden de diensten enkel digitaal uit, heeft het moderamen, in overleg met het college van Kerkrentmeesters doen besluiten om per direct te stoppen met het toelaten van bezoekers voor het bijwonen van kerkdiensten. Het is dus met directe ingang enkel mogelijk om de kerkdiensten via KerkTV te volgen. Het is verstandig om elk risico nu te  vermijden.

Deze maatregel blijft geldig tot de overheid een ruimere openstelling weer mogelijk maakt. Laten we ons ontfermen over die gemeenteleden die niet de mogelijkheid hebben de diensten digitaal mee te beleven. Misschien kunt u iemand uitnodigen om bij u thuis, op anderhalve meter, de dienst digitaal te volgen.

Het zijn sombere en ongewisse tijden maar het licht van Kerstmis kan en zal ons troosten en bemoedigen. Met deze gedachte in het achterhoofd wil ik u, ondanks alles, een gezegende Kerst toewensen

Chris Meijer, voorzitter kerkenraad

 


Woord van bemoediging voor alle gemeenten

De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Om moe en verdrietig van te worden, ook omdat een einde voorlopig nog niet in zicht is. Preses ds. Marco Batenburg heeft een bemoedigend woord voor alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters,

De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden – ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is.

Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen.

Daarom luisteren we volhardend naar het Evangelie en leven we Christus tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven volhardend in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact.

Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties.

In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij.

Kom, Schepper Geest,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Houd ons vast,
in Jezus’ Naam.

Laten we bidden:

 • voor plaatselijke gemeenten, dat het geloof bewaard wordt en dat we zorgzaam zijn voor onszelf en elkaar.
 • voor voorgangers en kerkenraden, dat zij de moed niet verliezen en kunnen volharden in vieren, gebed en de pastorale en diaconale zorg die nodig is
 • voor onze regering om wijsheid, om te onderscheiden waar het op aan komt
 • voor nabestaanden van mensen die getroffen zijn door het virus, om geduld en herstel voor degenen die nu ziek zijn
 • voor mensen in de zorg en het onderwijs, om draagkracht

Namens de Generale Synode,

ds. Marco Batenburg, preses


Landelijke Diaconale Dag op zaterdag 7 november live te volgen via kerkinactie.nl/lddonline.

De Landelijke Diaconale Dag online is op zaterdag 7 november de hele dag live te volgen via kerkinactie.nl/lddonline.

De Landelijke Diaconale Dag op zaterdag 7 november wordt een online evenement boordevol sprekers, webinars, muzikale optredens van o.a. Sela en interactieve sessies. Sprekers als Clara Sies, oprichtster van de Voedselbank, komen aan het woord en uitgezonden medewerker Wilbert van Saane beantwoordt live vanuit Beiroet vragen uit het land. Diakenen, zwo-commissies, predikanten: iedereen met een hart voor diaconaat kan meedoen aan deze online dag. Van harte welkom!

Het thema van deze 125e Landelijke Diaconale Dag is ‘Samen leven doe je niet alleen’. U staat er als diaken, diaconie, zwo-commissie, kortom iedereen met een hart voor diaconaat, niet alleen voor. Samen staan we voor geloven in delen, dichtbij en ver weg!

De aankondiging van de Landelijke Diaconale Dag Online komt wat later dan u gewend bent. Tot op het laatst hebben we gezocht naar mogelijkheden de dag fysiek op diverse plaatsen in het land te organiseren. De verscherpte maatregelen van afgelopen week lieten ons beslissen te kiezen voor de meest veilige optie van dit moment: een online dag waar iedereen bij kan zijn.

Voedselbanken niet nodig?

In het morgenprogramma vragen we Clara Sies hoe diakenen eraan kunnen bijdragen dat voedselbanken in de toekomst niet meer nodig zouden zijn. Spannende vraag aan de oprichtster van Voedselbank Nederland. Uitgezonden medewerker Wilbert van Saane praat ons bij over de situatie in Beiroet 3 maanden na de verwoestende explosie en vertelt over zijn werk met christelijke theologiestudenten in het Midden Oosten.

De muzikale omlijsting van de morgen wordt verzorgd door de bekende band Sela, die al jaren nieuwe liederen voor de kerk van nu uitbrengt en de band Mensenkinderen, die op verfrissende en eigentijdse manier gezangen uit het Liedboek ten gehore brengt.

In de middag is er een keur aan webinars, waar interactief aan kan worden meegedaan. U wordt geïnformeerd over de verschillende thema´s op het gebied van diaconaat in binnen- en buitenland en er is uitgebreid de tijd om vragen te stellen of even in kleinere groepjes online te spreken. Dit alles wordt verzorgd door ons technische team achter de schermen.

Overzicht programma

Het programma van de dag is ingedeeld in verschillende blokken ingedeeld, die u ook later nog kunt terugkijken. Hieronder alvast een globaal overzicht.

Tip: kijk samen met een collega-diaken, zodat u samen uw vragen kunt voorleggen. Hierbij adviseren we te allen tijde de coronaregels in acht te nemen. 

OCHTEND

 • Spreker: Clara Sies – Hoe kan een diaken eraan bijdragen dat de voedselbank niet meer nodig is?
  Clara Sies richtte in 2002 de eerste Nederlandse Voedselbank op. Momenteel is ze betrokken bij de Gaarkeuken in Rotterdam.
 • Spreker: Wilbert van Saane vanuit Beiroet, Libanon
  Wilbert van Saane is door Kerk in Actie uitgezonden naar Libanon. Wilbert woont met zijn vrouw Rima en kinderen Christina en Pieter al geruime tijd in Beiroet. Hij doceert systematische theologie en missiologie aan de Near East School of Theology (NEST). In augustus maakte hij en zijn gezin de verwoestende explosie van dichtbij mee. Wilbert vertelt over zijn leven en werk in Beiroet, en er is gelegenheid vragen aan hem te stellen.
 • Muziek: Sela
  De band Sela schrijft nieuwe liederen voor de kerk van nu. Er zijn intussen al meer dan honderd liederen voor de gemeentezang geschreven en uitgebracht. Geniet van een prachtig miniconcert!
 • Muziek: Mensenkinderen
  Zanger en muzikant Bas van Nienes grasduinde door honderden gezangen in het Liedboek, pakte de coupletten die hem het meest raakten en schreef er compleet nieuwe melodieën bij. Het resultaat is opmerkelijk fris en modern. Geniet van de prachtige muziek van de band Mensenkinderen!

MIDDAG

In de middag zijn er twee webinarrondes, waarin u kunt kiezen uit verschillende webinars. Elk webinar bestaat uit twee delen: een vooraf opgenomen filmpje dat u zelf bekijkt, gevolgd door een digitale ontmoeting met andere diakenen en de spreker.

Een greep uit de keuze:

 • Diaconaat in tijden van corona (door Kerk in Actie-consulent Annemarieke Voorsluijs)
 • Intercultureel kerk-zijn (door ds. Judith van den Berg-Meelis, predikant protestantse gemeente Roermond)
 • Zoek de bloei van je buurt (door Marten van der Meulen)
 • Op bezoek in de moskee (door Mostafa Hilali en Martijn van Laar)
 • Eenzaamheid (door Hanna Wapenaar, straatpastor in Amsterdam)
 • De rol van diaconaat in de toekomst van de kerk (door Wilma Wolswinkel van pioniersplek De Haven in de Utrechtse wijk Kanaleneiland)
 • Inzet van het diaconaal vermogen (door de Federatie van Diaconieën)
 • Diaconale samenwerking in de regio en campagnes (door Iwan Dekker, fondsenwerver Kerk in Actie)
 • Hoe doorbreek je het taboe op schulden? (door Tom Kolsters van SchuldHulpMaatje)
 • Van armoedeverzachting naar armoedebestrijding (door Nico van Splunter)
 • Groene kerken (door Matty van Leijenhorst)

Kortom, dit wordt een diaconale dag die u niet wilt missen! Het programma wordt in de komende weken verder aangevuld. Wij houden u op de hoogte via de website en social media.

De Landelijke Diaconale Dag online is op zaterdag 7 november de hele dag live te volgen via kerkinactie.nl/lddonline.


Kerkdiensten in corona tijd, vanaf 5 oktober 2020, max 30 kerkgangers, aanmelden verplicht!

Per 5 oktober mogen er maximaal 30 kerkgangers aanwezig zijn bij de kerkdiensten. Aanmelden is hiervoor verplicht. In dit artikel vindt u alle informatie die u nodig heeft wanneer u aanwezig wilt zijn.

Gebruiksplan

Voor het houden van de dienst is de koster als coördinator aangesteld. Hij zal geholpen worden door een of twee assistent coördinatoren. Zij zijn herkenbaar door het dragen van een geel hesje. In de dit gebruiksplan zijn regels opgesteld. Het is de taak van de coördinator er op toe te zien dat deze regels gerespecteerd worden.

In dit document gaan we vooral in op de praktische zaken om de kerkdienst volgens de geldende voorwaarden te laten plaatsvinden.

Hieronder een verkort versie van het gebruiksplan

Toelichting

Naar aanleiding van een recent overleg tussen de PKN en de overheid is het advies van de PKN aan kerkelijke gemeenten voor het houden van kerkdiensten aangepast.

De kerkenraad van De Open Hof heeft besloten gehoor te geven aan dit advies.

De aanpassing van de regels gaan in hoofzaak over:

 • Met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen komen tijdens de eredienst in de kerkzaal.
 • Mondkapjes dragen bij verplaatsingen in het kerkgebouw. Dit houdt in:
  • Een mondkapje dragen bij binnenkomst in de kerk en de gang naar uw zitplaats in de kerkzaal. Daar kunt u het mondkapje afnemen.
  • Een mondkapje dragen bij het verlaten van uw zitplaats en de looproute naar de uitgang van het kerkgebouw.
  • Een mondkapje dragen bij overige verplaatsingen, b.v. bij heen en weer lopen van de kerkzaal / hal naar de kerkenraadskamer of

Bij de recent aangepaste aanbeveling van de PKN werd ook het volgende vermeld:

 • Het werken met enkele voorzangers in de kerk, op een afstand van tenminste 5 meter van de bezoekers / medewerkers, is wel mogelijk.
 • Andere kerkelijke activiteiten, zoals het voeren van vergaderingen, jeugdwerk, kunnen ‘gewoon’ doorgang vinden met inachtneming van de bekende RIVM-richtlijnen.

Deze regels gaan met onmiddellijk ingang in voor de kerkdiensten te houden vanaf 11 oktober a.s.

Deze aanpassingen gelden ten minste in de maand oktober. Afhankelijk van de verdere berichtgeving zullen deze maatregelen aangepast worden.

De diensten zijn digitaal te volgen, er wordt gezorgd voor beeldopnamen. De link naar De Open Hof is:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10156

Coördinator  en assistent coördinator

Voor het naleven van de regels van het gebruikersplan is de koster als coördinator aangesteld. Hij zal tijdens de zondagsdienst geholpen worden door 1 of 2 assistent coördinatoren. Zij zijn herkenbaar door het dragen van een geel hesje.

Aanmelden

Voor kerkdiensten die binnen worden gehouden geldt vanaf 11 oktober dat er maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen  kunnen komen in de kerkzaal. Onder medewerkers van de dienst wordt verstaan de dominee, de ouderling van dienst en diaken, de organist, de 4 leden van het mannenkwartet, de koster en de coördinator, de mensen die de beamer presentatie, geluid en KerkTV verzorgen.

Na overleg met de PKN is bepaald dat de kinderen die de kerkdienst bezoeken niet meegeteld worden in de telling van maximaal 30 bezoekers.

Wij nodigen de mensen die de dienst willen bijwonen van harte uit en verzoeken hen vriendelijk en nadrukkelijk  zich aan te melden vóór donderdagavond 18.00 uur via aanmelden@deopenhof-hia.nl  of telefonisch op vrijdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur via telefoonnummer 078-6813809.

Deze instructie staat ook vermeld op de website.

Graag wekelijks aanmelden voor de eerstvolgende kerkdienst.

De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd. Voor de aanmeldingen per email worden 20 zitplaatsen gereserveerd en voor de telefonische aanmelding worden 10 zitplaatsen gereserveerd. Met deze methode wordt voorkomen dat bijvoorbeeld bij een groot aantal aanmeldingen per email voor de donderdagavond de mensen die zich per telefoon aanmelden geen gelegenheid geboden krijgen om deel te nemen aan de kerkdienst.

Na het bereiken van het maximum aantal kerkgangers van 30  worden deze mensen geïnformeerd dat het maximaal aantal bezoekers is bereikt en dat het om die reden niet mogelijk is de dienst  bij te wonen. Deze mensen wordt aangeboden om desgewenst op een lijst geplaatst te worden voor de daarop volgende dienst.

Hieronder geven wij in het kort de aanwijzingen van het RIVM aan:

 • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius en/of benauwdheid? Blijf dan thuis en ziek eerst uit.

Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen):

 • Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven. Via de link https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen kunt u meer informatie over dit onderwerp vinden.

Bij binnenkomst van het kerkgebouw

U komt alleen, of als echtpaar, met respectering van de 1,5 meter afstand naar de kerk. U zorgt ervoor dat u een mondkapje bij u heeft en dit mondkapje op doet voor binnenkomst van het kerkgebouw. Opmerking: het dragen van mondkapjes is een nadrukkelijk advies gegeven door de overheid maar geen verplichting. Voor alle bezoekers gelden de bekende richtlijnen; 1,5 meter afstand, handen wassen en thuis blijven bij corona gerelateerde klachten. Bezoekers die geen mondkapje dragen, kunnen onder respectering van genoemde regels de kerkdienst bezoeken.  Bij binnenkomst wordt u begroet door de coördinator of zijn assistent coördinator. Hij/zij zal er op toezien dat het maximaal aantal bezoekers van 30 niet wordt overschreden.

Er zal desinfectiemateriaal aanwezig zijn bij de ingang om de handen te ontsmetten.

De jassen worden meegenomen de kerkzaal in om opstoppingen en contact bij de garderobe te vermijden bij binnenkomst en het verlaten van de kerk.  Er is voldoende ruimte om de jassen op de bank te leggen.

De kleine zaal is geopend voor de voorbereiding door de predikant en de ambtsdragers. De overige zalen zijn gesloten om te voorkomen dat er gebruik van zal worden gemaakt.

Toilet

Gebruik maken van het toilet wordt zoveel mogelijk vermeden. In de

toiletten zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig.

Looproute

Voor de kerkdiensten gebruiken we de hoofdingang en lopen met ons mondkapje op via de hal naar de kerkzaal. Dit is verder niet aangegeven. We houden steeds 1,5 meter afstand van elkaar. De collecte vindt plaats bij de ingang van de kerkzaal.

Collecte

De collecte vindt bij de ingang plaats. Het is ook mogelijk om via de app ‘Givt’ uw bijdrage te geven.
Het is uiteraard ook mogelijk om uw gift te doen aan de kerk, diaconie of ZWO via een gebruikelijke bankoverschrijving. De bankrekening nummers zijn:

Kerk:

 • IBAN NL46INGB0000615530
 • IBAN NL47RABO0377510114
 • t.n.v. Gereformeerde Kerk Schildmanstraat 72a, 3342 BS Hendrik Ido Ambacht

Diaconie:

 • IBAN NL78RABO0377554855
 • t.n.v. Diaconie van de Gereformeerde Kerk

ZWO

 • IBAN:NL45RABO0397600887
 • t.n.v. Taakgroep ZWO Gereformeerde Kerk

Na de kerkdienst

Als de dienst is afgelopen verlaten we de kerk zoals gebruikelijk door deur naar de hal. We houden de volgorde aan waarbij de mensen die het dichtste bij de deur zitten als eerste de kerkzaal verlaten. We houden wederom een afstand van minimaal 1,5 ten opzicht van elkaar. Na de dienst is er geen koffiedrinken. Buiten gelden de maatregelen zoals die overal gelden: op minimaal 1,5 meter afstand blijven van elkaar.

Overige zaken

Voor situaties en vragen waarin dit Gebruiksplan niet voorziet kunt u zich wenden tot de coördinator/koster.

Om begrijpelijke redenen rijden er nog geen kerkauto’s. We hopen op inspirerende diensten die u in het kerkgebouw of thuis, dankzij de beeldverbinding, kunt meebeleven.

Voor de kinderen

Voor de jongste kinderen (leeftijd 0 – 4 jaar) is er onder normale omstandigheden elke zondagmorgen een crèche. maar nu helaas ivm alle coronamaatregelen even niet.

Voor de kinderen uit groepen 1 t/m 8 van de basisschool is er periodiek kindernevendienst en kinderkerk. Meer informatie vindt u op kindernevendienst.

Bijzondere kerkdiensten

Sommige vieringen hebben een bijzonder karakter. Denk bijvoorbeeld aan: startzondag, scholendiensten, vredeszondag, werelddiaconaatszondag en zendingszondag. De bid- en dankdag voor gewas en arbeid krijgt aandacht in de zondag ná die woensdag.

Tijdens de zomervakantie worden zes keer gezamenlijke vieringen gehouden met de hervormde wijkgemeente ‘De Ark’, afwisselend in beide kerkgebouwen. IVM de corona maatregelen vanuit de overheid, zal dit dit seizoen niet zo zijn.

Liturgie

De liturgie wordt ondersteund middels een visuele weergave van liederen en schriftlezingen via de beamer.

Liederen worden in het algemeen gezongen uit het “Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk“.

Wilt u iets weten of meedelen met betrekking tot de eredienst? Mail dan naar liturgie@deopenhof-hia.nl.


Vanaf 31 mei gaan we vanuit De Open Hof kerkdiensten uitzenden met beeld en geluid.

Vanaf 31 mei is het mogelijk om onze kerkdiensten te volgen met enkel luisteren of met beeld en geluid. De directe link naar onze kerk is https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10156.

U kunt de kerkdienst met beeld en geluid volgen via internet met behulp van smartphone, tablet, computer/laptop of TV met internet.

Via de bovenstaande link komt u direct op de pagina van De Open Hof . U zoekt dan de gewenste (live) kerkdienst op en klikt het icoon aan voor luisteren of kijken. De verbinding zal gelegd worden en dan kunt u de live uitzending of gekozen opname bekijken.

De dienst voor Pinksteren zal voortijdig worden opgenomen en is op 1e Pinksterdag om 10.00 uur ’s morgens te bekijken via de bovenstaande link.

Het is de bedoeling dat op 7 juni de kerkdienst live gevolgd zal kunnen worden vanaf 10.00 uur. Na de kerkdienst wordt de opnamen opgeslagen op de website en is de opname terug te kijken/luisteren.

U kunt van tevoren een keer proefkijken. Er staat namelijk nog een testopname gemaakt tijdens de installate van 15 mei.

Schermfoto van de webpagina via de link https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10156

 


De Open Hof open: iedere dinsdag en donderdagmorgen

Gemeentezijn in Coronatijd

Niet zo eenvoudig als je 1,5 meter afstand moet houden. Als je geen bezoek mag afleggen in het verpleeghuis. Als opa’s en oma’s niet meer bezocht worden of nu niet zelf meer naar hun (klein)kinderen op bezoek kunnen.

Extra belangrijk is het nu om elkaar niet te vergeten. Een kaartje sturen naar iemand die alleen is. Een telefoontje om een praatje te maken. Elkaar laten voelen en duidelijk maken dat we nog steeds één gemeente zijn.

Breng een bezoekje aan ons kerkgebouw, waar nu geen kerkdiensten meer worden gehouden en niet meer wordt vergaderd. Daar is rust voor bezinning in de kerkzaal en kan een kaarsje worden aangestoken. En op anderhalve meter afstand kunnen we in de hal een kopje koffie drinken en luisteren naar elkaar. Je hart luchten omdat het allemaal niet meevalt. Of gewoon even uit huis gaan.

Dominee Emöke van Bolhuis is ook regelmatig aanwezig voor pastorale aandacht in deze moeilijke tijd. In haar spreekkamer is ruimte voor een vertrouwelijk gesprek of om samen te bidden.

Mensen hebben juist nu behoefte aan samen zijn. Gevoelens met elkaar delen. Elkaar vasthouden en aandacht geven. De kerk is elke dinsdag en donderdagmorgen open van 10.00-12.00 uur, ook op hemelvaartsdag.

Iedereen is welkom.