Samen zingen in Kerstsfeer in De Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht

Op zondMuziekag 13 december is er de volgende zangdienst in de Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht. Dit keer met medewerking van maar liefst twee koren, namelijk Chr. Gem. Koor ‘Groote Lindt’ uit Zwijndrecht  en het Chr. Gem. Koor ‘Omnia Cum Deo’ uit Nieuw Lekkerland. Beide koren treden gezamenlijk op en staan onder leiding van dirigent Gerard van der Zijden. Het orgel wordt bespeeld door Edwin Vooijs en Kees de Bruin speelt op piano. Het thema is deze keer ‘Zingend naar Kerst’ en het programma bevat uiteraard vele bekende kerstliederen, die de aanwezigen samen zullen zingen. Daarnaast hebben de koren zowel bekende als ook nieuwe kerstliederen op hun repertoire staan. Bij het opmaken van dit bericht waren de exacte liederen nog niet bekend, maar als u het complete programma vooraf wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar leenkoster53@gmail.com.  De aanvang is 17.00 uur en de toegang is gratis, maar zoals gewoonlijk is er bij de uitgang een collecte. De Open Hof staat aan de Schildmanstraat 72a te Hendrik-Ido-Ambacht. Voor degenen die deze keer niet kunnen, melden we ook al vast de volgende zangdienst, namelijk zondag 7 februari 2016 en dan met medewerking van het gemengd koor ‘Nova Voce’  o.l.v. Ilona Vooijs – de Kievit met aan het orgel Edwin Vooijs. Voor meer informatie kunt u bellen met Leen Koster, tel 06 28 57 15 81 of stuur een email naar eerder genoemd emailadres.


Symbolische bloemschikking op de eerste adventzondag

Thema: De hemel raakt de aarde.

Lezingen: Zacharia 14:4-9 Lucas 1:5-25

De hemel raakt de aarde

in de belofte van een kind.

Ongeloof, verstening,

worden tot hoop en vertrouwen

daar waar de hemel de aarde raakt.

God kom met Uw geest

open ons hart om Uw tekens te verstaan.

Op de eerste zondag van de advent horen we hoe de engel Gabriël aan Zacharias vertelt dat Elisabeth, zijn vrouw, een zoon zal baren. Zacharias is met stomheid geslagen.

Zichtbaar teken daarvan zijn de stenen die dicht bij elkaar liggen.

In de schikking zien we rode bloemen die verwijzen naar de Heilige Geest,waarvan dit kind vervuld zal zijn.

De bloemschikgroep.

nieuws_Bloemschikking_151129


Doe mee met de Inner Circle Run!

nieuws_inner-circle-runOp donderdag 16 juni 2016, vindt de jaarlijkse Inner Circle Run plaats. Vanuit De Open Hof is het idee gekomen om hieraan mee te doen. Wij zijn op zoek naar enthousiaste, geoefende of niet geoefende, hardlopers/hardloopsters, die samen met ons de vijf kilometer willen lopen. Door mee te doen, steunen wij dan het goede doel van de Inner Circle Run, namelijk Hospice De Cirkel in Hendrik-Ido-Ambacht.

U kunt zich, voor 1 december 2015, opgeven bij Thomas Zijderveld en Anton Zijderveld, via de email: thomaszijderveld93@hotmail.com.

Aan de hand van het aantal aanmeldingen willen wij één keer bijeenkomen om het één en het ander te bespreken met jullie. Dit zal onder andere zijn: het aantal trainingen, vanaf waar we gaan trainen, hoe laat we gaan trainen en alle andere vragen die er nog zijn.

Met sportieve groet,

Thomas en Anton Zijderveld


Verslag Sirkelslag KIDS 2015

Afgelopen vrijdag was het weer zover. Sirkelslag KIDS ging van start en met een enthousiaste groep gingen we de strijd aan met kinderen uit heel Nederland om allemaal te gekke opdrachten te doen.


Vanuit de kerkenraad 21-09-15

KerkenraadsvergaderingVerkiezing moderamen
Zoals gebruikelijk aan het begin van het nieuwe vergaderseizoen kiest de kerkenraad uit zijn midden de leden van het moderamen, die als dagelijks bestuur o.a. belast zijn met de samenstelling van de agenda voor de kerkenraadsvergaderingen. Bij de voorzitter bestaan persoonlijke aarzelingen over zijn herverkiesbaarheid, omdat hij daarmede zijn 6e jaar als voorzitter ingaat. Hij verzoekt de kerkenraad actief te gaan zoeken naar een opvolger.

De kerkenraad benoemt vervolgens unaniem als moderamenleden:
Gerard Kloosterman, ouderling: voorzitter;
Antoinette Zijderveld, ouderling: scriba;
Kees Bax, ouderling-kerkrentmeester: assessor (plaatsvervangend voorzitter);
Mariska Kloppenburg, predikant: lid;
Hans van Driel, diaken: lid.

Jaarplan
Het jaarplan voor het seizoen 2015/2016 wordt doorgenomen en besproken Naar aanleiding hiervan merkt de voorzitter van het college van kerkrentmeesters op, dat dit beleidsplan in hoofdlijnen moet worden gepubliceerd op onze website, evenals een verslag van de uitkomsten van het beleidsplan van het afgelopen jaar. Deze eisen vloeien voort uit de door de ANBI gestelde voorwaarden. De ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Krachtens de inschrijving door de Protestantse Kerk in Nederland zijn alle kerken verplicht aan deze ANBI-voorwaarden te voldoen om de aftrek van vaste vrijwillige bijdragen en giften door gemeenteleden voor hen persoonlijk aftrekbaar te houden voor de Inkomstenbelasting. Wij zullen als kerk aan een aantal jaarlijkse verplichtingen moeten gaan voldoen (zichtbaar voor iedereen op onze kerkelijke website), willen we aan voornoemde aftrekmogelijkheden kunnen blijven voldoen.
Elders in dit kerkblad wordt het nieuwe jaarplan uitgebreid weergegeven.

Taakomschrijving commissie Pastoraat
In de bestaande taakomschrijving zijn een aantal wijzigingen aangebracht, die al eerder zijn besproken in de kerkenraad en nu zijn vastgelegd in een nieuwe versie.

Kerkelijk bureau
Het kerkelijk bureau heeft een welkombrief opgesteld voor kerkleden, die via de Landelijke Ledenregistratie van de PKN in onze gemeente zijn komen wonen. Door middel van deze brief worden deze mensen welkom geheten in De Open Hof en later bezocht door een aantal gemeenteleden. Er wordt voorts gesproken over de tot nu toe toegepaste procedure met betrekking tot het uitschrijven van leden. Nagestreefd wordt een snellere afwikkeling los van de kerkenraadsvergaderingen.

Ds. Cor Versteeg
De kerkenraad stemt van harte en met blijdschap in met de voorgestelde verlenging van de activiteiten van de emeritus predikant ds. Cor Versteeg binnen onze kerkelijke gemeente voor de duur van één jaar.

Website kerk
Er is de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuwe website voor onze kerk, die noodzakelijk is geworden door het tweemaal hacken van de oude website. Tengevolge van een aantal omstandigheden is de nieuwe website nog niet online. Er wordt hard gewerkt om deze nieuwe website medio oktober weer in de lucht te hebben. Opgemerkt wordt nog dat de ANBI ook zijn eisen stelt aan de bereikbaarheid van de website en de zichtbaarheid van de geldstromen van zowel kerk als diaconie.

Overige onderwerpen:
Gesproken wordt over een brief van een gemeentelid over een eenmalig gehouden actie bij het kinderkerstfeest. Afgesproken wordt dat een kerkenraadslid betrokkene zal bezoeken en toelichting en uitleg zal geven.
Helaas ziet ons gemeentelid de heer Dick Hijweege vanwege gezondheidsredenen zich genoodzaakt om zijn taak als preekvoorziener neer te leggen. Het preekrooster voor het jaar 2016 is op één zondag geheel ingevuld, dus moet er voor de samenstelling van het nieuwe preekrooster 2017 een opvolger worden gevonden. Binnen de classis valt deze taak onder de verantwoordelijkheid van de Commissie Eredienst met wie e.e.a. zal worden besproken.
Ons kerkenraadslid Bert Alblas is bereid gevonden vanaf 1 januari 2016 het secretariaat van de “slapende” plaatselijke Raad van Kerken op zich te nemen en fungeert daarmede als postadres voor de landelijke Raad van Kerken.
De heer Gerrit Rijkens is benoemd tot lid van de begeleidingscommissie van de geestelijk verzorger van De Blije Borgh, waarin naast hem de afgevaardigden van de drie Hervormde wijkgemeenten zitting hebben.
De predikanten delen mede, dat zij overhemden met een wit boord hebben aangeschaft om de herkenbaarheid voor de buitenwereld te vergroten. Als voorbeelden worden genoemd mensen die de voedselbank in de kerk bezoeken, maar ook bij bezoeken aan gemeenteleden in ziekenhuizen.
Tezamen met de andere plaatselijke kerken is door de pastores afgesproken, dat op zaterdag 19 december een gezamenlijke activiteit zal worden georganiseerd. Te beginnen in het Baxpark en eindigend in de Dorpskerk zullen zeven taferelen van Kerst zichtbaar worden gemaakt in een wandeling langs de deelnemende kerken. De Open Hof zal ook één van deze taferelen invullen. Suggesties bij onze predikanten.
Voorts wordt melding gemaakt van de vele activiteiten van de commissies en colleges, waarover in het kerkblad is of wordt geschreven.

Na de vaststelling van de notulen van de vergadering op 15 juni 2015 en de gehouden rondvraag wordt de vergadering gesloten.

Gerard Kloosterman
voorzitter kerkenraad, telefoon 682 22 32


Werken aan vertrouwen

nieuws_trust-leap-433x238Een oud gezegde is: Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Klopt het dat het zo moeilijk is om anderen te vertrouwen?

Je zou het denken. Het valt me op dat in Nederland veel geregeld word op basis van wantrouwen. Als ergens is misloopt willen we dat er onderzoek komt en regelgeving om herhaling te voorkomen. Tegelijk ergeren we ons aan dat web van regeltjes, dat ons leven wil bepalen. Toen een paar jaar geleden een popfestival in België getroffen werd door een tornado was er in de Belgische media aandacht voor het verdriet en de troost. Nederlandse media vroegen meteen de eerste dag al, wie de verantwoordelijke was. Kennelijk vinden we het belangrijk dat er een schuldige is. Er moet iemand zijn waar je je boosheid en verdriet aan kunt adresseren, iemand die de schuld op zich neemt, die toegeeft te veel te hebben vertrouwd dat het wel goed zou gaan.

Vertrouwen staat dan voor naïviteit en domheid. Vertrouwen betekent dan onverantwoordelijk zijn.

Toch wil ik vasthouden aan vertrouwen en niet het wantrouwen de baas laten zijn in mijn leven.

Je kunt drie vormen van vertrouwen onderscheiden: naïef, blind en volwassen vertrouwen. Kinderlijk vertrouwen op God, als een vanzelfsprekend aanwezige beschermer, is naïef. Het erodeert snel naarmate de mens meer levenservaring opdoet. Blind vertrouwen is veeleisend: God is verplicht in ruil voor mijn geloof of gebed mij te behoeden voor ziekte en ongeluk. De praktijk van het leven blaast ook deze vorm van vertrouwen weg.

De derde vorm is volwassen vertrouwen. Deze wijze van zich toevertrouwen aan God is gegroeid aan het leven. Volwassen vertrouwen is geen passief afwachten van Gods zorg, maar veronderstelt dat ik verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen leven. Het blijft ook rekenen  met de onzekerheid van het leven en erkent het bestaan van toeval. Volwassen vertrouwen houdt het erop dat mijn leven in Gods hand ligt, al weet ik niet waar de scheidslijn ligt tussen mijn eigen verantwoordelijkheid en die van God en waar Gods hand en het toeval aan elkaar grenzen. Volwassen vertrouwen hoopt op Gods zorg voor mij, waarbij ik aanvaard dat ik niet in staat ben te zien hoe Hij van plan is dat te doen. Volwassen vertrouwen houdt ermee op mijzelf te zien als het middelpunt van de wereld waar alles om heen zou moeten draaien. Ik vertrouw erop dat de wijze waarop God de kosmos in zijn hand draagt inclusief het klein detail dat ik ben, goed is. Meer hoef ik niet te weten. Dit volwassen vertrouwen op God, heeft ook ruimte voor vertrouwen in mijn medemensen.

Dietrich Bonhoeffer beschrijft het mooi in zijn geloofsbelijdenis:

Ik geloof
dat God uit alles,
ook uit het slechtste,
iets goeds kan en wil laten ontstaan.
Hier voor heeft Hij mensen nodig
die met alles hun voordeel doen.
Ik geloof
dat God ons in iedere moeilijke situatie
zoveel weerstandsvermogen geeft
als we nodig hebben.
Maar Hij geeft het niet vooraf,
opdat wij niet op onszelf
maar op Hem vertrouwen.
Dit geloof
zou alle angst voor de toekomst
moeten overwinnen.
Ik geloof
dat ook onze fouten en vergissingen
zin hebben
en dat het voor God niet moeilijker is
deze te gebruiken
dan de daden waarvan wij denken dat ze goed zijn.
Ik geloof dat God geen noodlot is buiten de tijd
maar dat Hij wacht op eerlijk bidden
en verantwoord handelen
en hierop antwoord geeft.

Volwassen vertrouwen is zowel vertrouwen op God, als zelf je verantwoording op je nemen. Volwassen vertrouwen kan accepteren dat er in het leven dingen fout gaan, dat je daar niet altijd een schuldige voor kan aanwijzen. Lijden hoort nu eenmaal bij het leven. Vertrouwen is ook kwestie van volhouden.

In een actualiteitenprogramma werd aan de orde gesteld dat leerkrachten te maken hebben met agressieve ouders van hun leerlingen. Het voorstel was dat er een landelijk registratie programma zou moeten komen. En een protocol hoe te handelen. De betreffende staatssecretaris reageerde gelukkig nuchter. Als er sprake is van bedreiging of mishandeling, moet dat bij de politie worden gemeld, die is daarvoor. En ik dacht, zou je dat nu heus niet beter op de school zelf kunnen regelen, dan met regeltjes uit Den Haag? Het lijkt wel of we onszelf niet meer vertrouwen, overal moeten regels voor worden opgesteld door onze regering en als de regeltjes uit Den Haag niet werken, vertrouwen we de regering niet.

Werken aan vertrouwen gaat uit van vertrouwen in jezelf, je eigen verstand, je eigen kracht. Gaat ook uit van betrouwbaarheid van mensen om je heen. Wordt de wereld niet warmer en overzichtelijker als we werken aan vertrouwen met de mensen dicht om ons heen. Werken aan vertrouwen, door elkaar op te zoeken, met elkaar in gesprek te gaan: in je straat, in je familie, in de kerk, op je werk, in de winkels en het ziekenhuis, overal waar mensen elkaar tegenkomen. Werken aan vertrouwen is belangstelling hebben voor de mensen om je heen.

We hebben elkaar immers nodig, als het vandaag niet is, dan komt de dag nog wel. Wij hebben geen overzicht over heel de wereld, maar leven met de mensen die we dagelijks tegenkomen.

Huub Oosterhuis dichtte het lied “Groot is de wereld en lang duurt de tijd, maar klein zijn de voeten die gaan waar geen wegen gaan overal heen.“ Ook als onze voeten klein zijn, zijn we onderweg. In vertrouwen op God mogen we onze wegen gaan. Hij gaat ons voor, draagt ons en beschermt ons.

Gaandeweg werken we aan vertrouwen.

Ds. Marianne Moerland


‘O, maar ik zag niet dat u de dominee bent’

nieuws_dominee-boordje

Op tv zie je het vaak, een wit boordje in een overhemd en je weet dat de drager priester, pastor, dominee is. Op straat zie je ze niet zo veel. De protestantse dominees in Nederland hebben ze nu ook ontdekt.

Ook wij gaan voortaan als we in of buiten de kerk herkenbaar willen zijn als predikant een overhemd met wit-boordje dragen. De witte boordjes dragen we bijvoorbeeld als er gasten in de kerk komen voor een lezing. Maar misschien doen we hem ook wel om als iemand in een ziekenhuis bezoeken. Dat kan de vraag “mevrouw, het is nu geen bezoekuur” wel beantwoorden.

Ook bij het voorgaan in de weeksluitingen in de Blije Borgh en Wielstaete is het niet de gewoonte een toga te dragen, maar is het witte boordje wel passend.

Het witte boordje zal dus niet onze toga vervangen. Ook zullen we niet alle dagen van de week een wit boordje dragen. Het gaat ons om herkenbaarheid.

Verder zien we wel of het ons goed bevalt en wanneer de gelegenheid zich voordoet.

 

Marianne Moerland en Mariska Kloppenburg