Kerkdiensten: maximaal 50 kerkgangers.

Naar aanleiding van de persconferentie van 14 januari jl. is besloten om vanaf zondag 23 januari a.s. weer maximaal 50 kerkgangers toe te laten. U bent van harte welkom.

Wij verzoeken u een mondkapje te dragen bij binnenkomst en bij verplaatsingen in de kerk. Tijdens het deelnemen aan de kerkdienst is het dragen van een mondkapje niet verplicht. We zingen wel ingetogen. Uiteraard houden we ons aan de corona basisregels zoals 1.5 meter afstand.

U kunt onze diensten ook thuis meebeleven door te klikken op: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10156

 


Het echte leven

Mama aarzelde maar de vierjarige niet. ‘Mama, alsjeblieft, mag het?’ Ze wilde zó graag logeren bij opa en oma. ‘Oké,’ ging mama overstag, maar dan wel eerst een zelftest.’ Inmiddels weten ook vierjarigen niet beter, testen hoort bij het leven. Glunderend had ze al diverse diploma’s aan opa en oma laten zien. Dit keer bleek echter, tot haar grote schrik, de zelftest positief. Nog voor iemand kon reageren, vloog ze naar de voordeur om vervolgens stokstijf op de deurmat te blijven staan, ver weg van iedereen. De tranen sprongen in oma’s ogen. Een hummel van vier die zichzelf afzondert… Dat is niet zo het hoort. Natuurlijk werd ze opgevangen door papa en mama en natuurlijk mocht ze ’s avonds in het grote bed kruipen toen ze huilend wakker werd.

Afstand houden, afspraken afzeggen, elkaar ontwijken, niet knuffelen. Het voelt niet als het echte leven, maar ‘we doen het ermee’ (hoor ik mezelf nogal eens zeggen). ‘Het echte leven’ voert me terug naar de huiskamer van Swinhove, november 2017. Het was er vol toen ik aankwam die ochtend. Vol met rolstoelen en dik aangeklede mensen, klaar om ‘lekker naar buiten’ te gaan. Mijn schoonmoeder zat stilletjes aan tafel, in zichzelf gekeerd, een trieste blik. Ze hoorde (nog) niet bij de club die ging wandelen en voelde zich buitengesloten, als een kind dat niet op een verjaardagsfeestje wordt gevraagd. ‘Maar nu ben ik er toch ma, wij zijn nu toch samen?’ Ze had flauwtjes geglimlacht, ‘Ja, daar ben ik je wel dankbaar voor, maar dat is niet het echte leven.’

Haar echte leven was de huiskamer in het verzorgingshuis geworden. Daar moest het goed voelen, dan pas was het fijn bezoek te hebben. ‘Ik ben ook zo’n halfpoot hè, de ene helft van me denkt, nou, ga maar hoor, prima, ik zit er eigenlijk ook niet echt op te wachten, maar toch… Ik ben een zeur hè? Ik moet gewoon vertrouwen hebben, dat had mijn vader ook altijd.’

Na het kopje koffie gingen we naar buiten. En buiten, in de natuur, fleurde ze op zoals altijd. In het parkje wees ze een struik aan met witte bolletjes, ‘Wat staat dat er leuk bij zeg.’ Elk rondje weer viel hij haar op. Later thuis had ik de struik gegoogeld. Een Bieenkorf, ‘een inheemse struik die je nogal eens in openbaar groen en plantsoenen ziet opduiken. Gemakkelijke plant die niet veel eisen stelt.’

Weer in de huiskamer haakte ze in op een gesprekje van de verzorging. Haar last leek minder. Toen ik de huiskamer uitliep, hoorde ik haar zeggen: ‘Ja, dat is mijn schoondochter, ze is altijd goed voor me.’

Tineke Vroegindeweij


Geef vandaag voor de kerk van morgen – actie kerkbalans

De VVB (Vaste Vrijwillige Bijdrage) is de belangrijkste inkomstenpost voor de kerk.

Daarom organiseren we elk jaar in januari de Actie Kerkbalans.

We vragen aan al onze leden om aan te geven wat zijn/haar bijdrage in het komende jaar zal zijn.

Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het digitale toezeggingsformulier onderaan deze pagina.

 

Om de kerk in stand te houden zijn we afhankelijk van een bijdrage van iedereen!

Namens het College van Kerkrentmeesters, Jan van Es, vvb-administrateur, vvb@deopenhof-hia.nl

 

Toezeggingsformulier VVB

 

 


Wat je aandacht geeft, groeit…

 

Drie jaar geleden begon ik, in het kader van de bijscholing voor predikanten, aan de opleiding tot interimpredikant. Deze opleiding vanuit de Protestants Theologische Universiteit is bedoeld voor ervaren predikanten die eventueel op tijdelijke basis kunnen worden ingezet in gemeenten. Zo kwam ds. Bloemert in De Open Hof om na te denken over de toekomstplannen. Een interimmer kan ingezet worden voor begeleiding bij beleidstrajecten, maar ook rondom kerksluitingen en conflicten. De opleiding is breed en ik heb genoten van de nieuwe inzichten die ik gaandeweg opdeed. Het komende halfjaar hoop ik de opleiding af te ronden met de laatste opdrachten. Samen met een collega bereid ik een kerkenraadsdag voor haar gemeente voor in het kader van waarderende gemeenteopbouw. Het motto daarbij is: wat je aandacht geeft, groeit.

Bij het Franciscus Gasthuis in Rotterdam staat een boompje met deze tekst in de tuin. Het gaat hierbij om een houding die aandacht geeft aan wat goed gaat en krachtig is in een gemeenschap. Te vaak kijken we naar wat niet goed gaat en focussen we daar al onze aandacht op. Daar wordt een mens zelden blijer van.

Maar wat nu als je aandacht geeft aan wat goed gaat, aan waar je kracht zit? Mijn voornemen is dit principe ook in De Open Hof ruim baan te geven. Laten we met elkaar kijken naar wat goed gaat, waar onze kracht zit, wat ons in beweging zet. Een paar dingen kan ik wel opnoemen: de onderlinge zorg en aandacht, de voedselbank, de zelfredzaamheid van de gemeente, de trouw, de aandacht voor het milieu, de vele vrijwilligers die liefdevol hun werk doen, de ruimte om een eigen geloofsweg te zoeken…

En u? Waar wordt u eigenlijk blij van als u denkt aan De Open Hof? Zou u dat met mij willen delen?

 

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10 81 26 31


Afscheid Dominee Emöke van Bolhuis

Bedankt, lieve collega!

In de afgelopen jaren was collega Emöke van Bolhuis een vertrouwd gezicht in De Open Hof. Trouw heeft ze velen van u een bezoek gebracht en regelmatig ging ze voor in de kerkdiensten. In menig afscheidsdienst ging ze voor en zo raakte ze zeer betrokken bij onze gemeente. Toen ik onverwacht met ziekteverlof ging, was ze onmiddellijk bereid beschikbaar te zijn en te blijven voor De Open Hof. In de afgelopen weken heeft zij haar werkzaamheden bij ons afgebouwd en per 1 januari neemt ze afscheid als predikant bij ons en gaat zij zich weer concentreren op haar werkzaamheden voor de Hongaarse kerk. We hebben in de dienst van 16 januari jl. officieel afscheid van haar genomen.

Dank je wel, Emöke, voor je hartelijke betrokkenheid en voor je bereidheid altijd net even een stapje extra te doen. We gaan je missen en wensen je Gods zegen toe op je verdere weg.

 

Ds. Antoinette van der Wel


Nieuwjaar 2022

In goede machten liefderijk geborgen
Verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens
Is zeker met ons elke nieuwe dag.

Dietrich Bonhoeffer.

 

Voor de jaarwisseling van 1944-1945 schrijft Dietrich Bonhoeffer vanuit de cel voor zijn familie het gedicht waar ik hierboven een stukje van citeer. Het heeft zijn weg gevonden als lied 511 in ons liedboek, in een vertaling van J.W. Schulte Nordholt.

Ik kan dat lied niet zingen zonder me te realiseren onder welke omstandigheden de tekst is geschreven. Bonhoeffer, theoloog en predikant, zit dan al geruime tijd opgesloten. Uiteindelijk zal hij de oorlog niet overleven. Vlak voor de capitulatie wordt hij vermoord.

Het vertrouwen dat spreekt uit het lied, het verlangen naar wie hem lief zijn, het raakt me telkens weer.

Jaren later worden zijn brieven uit de gevangenis gepubliceerd en vertaald. Het boek ‘verzet en overgave’ is tot op de dag van vandaag weliswaar geen gemakkelijke, maar wel inspirerende literatuur. Bonhoeffer durft in de beslotenheid van zijn cel verder te kijken dan de gruwelijke oorlogsperiode waarin hij zich bevindt. Hij vertrouwt erop dat de kerk de strijd om zelfbehoud zal loslaten en in een nieuwe gedaante zal herrijzen. In de tussenperiode rest ons ‘bidden en het goede doen onder de mensen’. (brief mei 1944)

Ik weet niet hoe Bonhoeffer vandaag naar ons zou kijken. Maar ik wens ons toe dat we iets van zijn moed en vertrouwen meenemen in dit nieuwe jaar. Dat we in alle eenvoud kunnen bidden en het goede doen. In het vertrouwen dat we elke nieuwe dag in Gods liefde geborgen zijn.

Ik wens u een gezegend nieuwjaar.

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06 – 10 81 26 31)


Nationale Nieuwjaarszegen door ds. René de Reuver

Op de eerste ochtend van het nieuwe jaar zendt de EO om 9.00 uur op NPO 2 de tweede editie van de Nationale Nieuwjaarszegen uit. Vanuit de Haagse Kloosterkerk vraagt René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, een zegen voor alle Nederlanders.

De Nationale Nieuwjaarszegen wordt omlijst door verhalen, kunst en muziek. Zo hebben ook de Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier, de jonge Theoloog des Vaderlands Tabitha van Krimpen, kunstenares Ai Hashimoto en zangeres Joy Wielkens een rol in het programma. De EO startte vorig jaar met deze nieuwe traditie om zo vol hoop aan een nieuw jaar te beginnen.

Rust en genade

Voor het vragen van de zegen voor Nederland bezint ds. René de Reuver zich samen met Thomas Quartier en Tabitha van Krimpen op de vraag hoe de rust te bewaren in onrustige tijden. Dit doen ze in en rond de Kloosterkerk in Den Haag aan de hand van een Bijbelverhaal uit Handelingen 19 over een volksopstand die ternauwernood wordt voorkomen. Het lukt een naamloze held, de stadssecretaris, om de gemoederen tot bedaren te brengen. De muzikale omlijsting is van Joy Wielkens en de Japanse kunstenares Ai Hashimoto maakte naar aanleiding van het Bijbelverhaal een speciaal kunstwerk.

Vinden van rust

In het programma dat om de zegen heen te zien is, vindt De Reuver drie centrale thema’s die Nederland het komende jaar zouden kunnen helpen bij het vinden van rust. Alle drie de thema’s worden door één van bovengenoemde meewerkenden toegelicht, waarbij de muziek van Joy Wielkens voor de verbinding zorgt.

Het zwijgen

Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier is een monnik en belichaamt de stilte. Onderweg naar de kerk mijmert Quartier over stilte en wat nodig is om de weg naar binnen te kunnen gaan.

Het spreken

Tabitha van Krimpen, de jonge Theoloog des Vaderlands, vertelt het verhaal van Paulus in Efeze, over rust in tijden van ophef en onrust. Ze vertelt het verhaal buiten, rondom het Binnenhof, het torentje en de Hofvijver, om de brug te slaan tussen het verhaal uit de Bijbel en het heden.

Het kijken

In de kerk bouwt de Japanse kunstenares Ai Hashimoto haar kunstwerk op; het Efeze-ritueel. Hier maakt ze een link met het Bijbelverhaal. Als performing kunstenaar maken haar bewegingen in de stellage deel uit van het kunstwerk dat te zien is in het programma.

Voor de kunstbijdrage van Ai Hashimoto is een bijdrage ontvangen van het Vermeulen Brauckman Fonds. Dit is een fonds dat Bijbelverhalen en kunst met elkaar wil verbinden.

Fotograaf: Eric de Vries


Kerstnachtdienst 24 december a.s. om 22.00 uur online

Wie had vorige jaar verwacht dat we ook dit jaar nog te maken zouden hebben met beperkingen vanwege het coronavirus? Wat waren we die dagen opgelucht dat vaccinaties dichterbij kwamen en we waarschijnlijk binnen afzienbare tijd weer ons gewone leven konden oppakken. Helaas was niets minder waar. Ook dit jaar vieren we de kerstdagen in klein gezelschap en met de nodige beperkingen. Omdat ook wij ons willen houden aan de adviezen van de overheid en de kerk, hebben we eerder besloten de kerstnachtdienst niet gewoon online uit te zenden, maar er een speciale film voor te maken. De Ark en De Open Hof trekken hierbij samen op. We zullen in de komende dagen in klein gezelschap filmen in beide kerken. Er is muziek, er wordt gezongen, de lectoren lezen in hun eigen omgeving het kerstevangelie en Piet van Veldhuizen en ondergetekende verzorgen de meditatie en de gebeden. De film wordt zo gemaakt dat de muziek in de ondertiteling staat voor wie wil meezingen. We zijn er ons van bewust dat dit niet hetzelfde is als in het donker samen zijn in een volle kerk en zo het kerstfeest in te luiden, maar helaas kan het niet anders. Toch zijn we blij dat allerlei mensen spontaan hulp aanboden om dit mogelijk te maken en hopen we op kerstavond een sfeervolle kerstnachtdienst online te zetten.

Rest mij nog u mede namens Jurriaan, Tijmen en Brecht, gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2022 te wensen.

Ds. Antoinette van der Wel


Alle diensten in de kerstweek online

Helaas kan er op kerstavond geen dienst zijn in de kerkzaal. Maar online kunt u wel een bijzondere dienst meebeleven die om 22.00 uur begint: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10156 .

Ook de diensten tijdens de kerstdagen en in het nieuwe jaar zijn alleen digitaal te volgen. We volgen daarmee het advies van de PKN.

Ondanks alle beperkingen hoop ik dat u allen goede en gezegende kerstdagen zult hebben met het Christuskind als licht in de duisternis.

 

Chris Meijer, cjmeijer50@gmail.com