Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met de zorg voor en instandhouding van ons kerkgebouw waar we als gemeente op zondag en door de week een onderdak kunnen vinden. Dit geldt ook voor het Jeugdhuis waarin diverse activiteiten plaatsvinden. Dit jaar zal daar ruimte voor de Voedselbank worden vrijgemaakt en zijn er plannen om de hobbyruimte aan te passen. Daarnaast behoort de pastorie tot het bezit van de gemeente.

Tevens is zij verantwoordelijk voor de inkomsten en de uitgaven van de kerkelijke gemeente, waarbij alles in het werk wordt gesteld om een verantwoord evenwicht te bereiken tussen beide. Hiertoe wordt jaarlijks een begroting en een jaarrekening opgemaakt.

De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de wekelijkse collectes tijdens de kerkdienst. Andere bronnen van inkomsten zijn (o.a.) de verhuur van zalen en de advertenties in de kerkbode.

Ook is het college verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenadministratie.

Onze acties binnen de kerkelijke gemeente zijn:

  • In het najaar (oktober) vragen we met de actie Kerkbode uw bijdrage in de kosten die gemoeid zijn met het maken van de Kerkbode.
  • Actie Kerkbalans. Aan het begin van het nieuwe (kalender-)jaar wordt u gevraagd aan te geven hoe veel uw Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) voor dat jaar bedraagt.
  • Begin mei houden we de Solidariteitsactie. Met uw bijdrage bent u solidair met noodlijdende kerken.

Arie van der Ven, secretaris, tel. 078-6817312

 

kerkbalans